Algemene voorwaarden

Wat doet de Stichting Wesselings- van Breemen?

De stichting verleent financiële steun op cultureel en sociaal-cultureel gebied aan projecten in de gemeente Deventer. Dat is inclusief de dorpen. Wie kunnen er een aanvraag indienen? Rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, vennootschappen etc.) kunnen een aanvraag indienen. Voor initiatieven die geen rechtsvorm hebben, wordt afhankelijk van de aanvraag voor een project beoordeeld of een initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning.

De kern van de aanvraag omvat:

 • Een goed geformuleerde motivatie waarin duidelijk wordt waarom de bijdrage van deze stichting een meerwaarde voor Deventer oplevert. Met name op (sociaal-)cultureel gebied;
 • Voegt de ondersteuning iets wezenlijk toe aan het uitvoeren van de aanvraag;
 • Voldoet de aanvraag aan de richtlijnen.

Investeringen en eenmalige uitgaven (een bijzonder project of jubileumviering) komen in aanmerking voor steun, niet de gewone exploitatie.

Welke prioriteiten stelt de stichting?

 • Kleine organisaties hebben de voorkeur boven de grote. Een bijdrage kan net het verschil maken. Bij grote projecten is de ondersteuning min of meer een druppel op een gloeiende plaat. Tip: kijk of een onderdeel van het project zich leent voor een expliciete aanvraag passend binnen de richtlijnen.
 • De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten die binnen een jaar tot uitvoering komen. Het bestuur legt de nadruk op ondersteuning in de inhoudelijke sfeer. Slechts in tweede instantie draagt het bij aan technische faciliteiten of administratieve ondersteuning.

De hoogte van de bijdrage

De stichting heeft een jaarlijks budget. Er komen over het algemeen veel aanvragen binnen. Daardoor keert de stichting per aanvraag een bijdrage uit tussen € 500 en € 1.500, -. Alleen bij hoge uitzondering is dat hoger.

Wat ondersteunen we niet?

 • Reis- en verblijfkosten;
 • Kosten voor verbouwing, inrichting e.d.;
 • Uniforme kleding of muziekinstrumenten voor gezelschappen;
 • Instellingen die actief zijn op het terrein van maatschappelijke dienstverlening kunnen alleen aan een aanvraag indienen voor activiteiten/projecten op cultureel of sociaal gebied als geen andere voor de hand liggende voorziening beschikbaar is.

Termijnen

Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk vóór 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september of 1 november via het aanvraagformulier op deze website. Op de aanvraag is vermelding van de juiste naam, adres, e-mail en het IBAN-nummer verplicht. Zend tijdig in, te laat ontvangen aanvragen worden niet behandeld. Ook worden er geen bijdragen met terugwerkende kracht verstrekt.

Aanvragen

Waar moet een begroting aan voldoen?

 • Een sluitende begroting, waarop de uitgaven en inkomsten vermeld zijn. Van belang bij de beoordeling is ook de eigen bijdrage van de aanvrager. Vraag je bij meerdere lokale fondsen aan? Vermeld dan de aangevraagde bedragen per fonds.
 • Het bestuur heeft het recht inzage te vragen in afrekeningen en betalingsbewijzen of krijgt op een andere manier helder dat de toegekende bijdrage daadwerkelijk is besteed aan het doel.

Beslissing en uitkering

 • De toegekende bijdragen worden per bank overgemaakt vóór het eind van de betreffende maand, tenzij aan uitbetaling bijzondere eisen zijn gesteld.
 • Het bestuur heeft het recht om verzoeken af te wijzen van organisaties, initiatiefnemers die al meerdere malen een uitkering hebben ontvangen. Hiermee ontstaat ruimte voor anderen.
 • Het aantal aanvragen dat de stichting ontvangt kan invloed hebben op de hoogte van de toekenningen.
 • Alleen volledige ingevulde vragenformulieren en begrotingen volgens het aangeleverde model behandelen we. Het bestuur beslist alleen over de aanvragen die voldoen aan de genoemde criteria.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2015. Zij gelden sinds 1 januari 2016.