Beleid

In de statuten is vastgesteld dat de stichting uitkeringen doet uit de revenuen van het vermogen. Jaarlijks stelt het bestuur deze uitkeringen vast. Om het vermogen in stand te houden en jaarlijks uit te kunnen keren, is gekozen voor veilige beleggingsvormen. De volgende uitgangspunten gelden:

– voldoende rendement
– eenvoud in beheer
– geen risico van betekenis
– hanteren van een lange beleggingshorizon

De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten die binnen een jaar tot uitvoering komen. De nadruk van de ondersteuning ligt in de inhoudelijke sfeer. Pas in tweede instantie draagt de stichting bij aan technische faciliteiten of administratieve ondersteuning.

Spelregels aanvragen bijdrage

Voor het aanvragen van een bijdrage gelden de volgende spelregels:

  • De aanvrager is een rechtspersoon, geen particulier
  • De aanvraag bevat een expliciete motivatie waaruit duidelijk wordt wat de meerwaarde voor Deventer is
  • De aanvraag bevat een volledig ingevuld aanvraagformulier met daarin eensluitende begroting, inclusief dekkingsplan
  • De aanvraag wordt uiterlijk voor 1 november ingediend bij de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is bereid tot vooroverleg.

Voorbeelden maatschappelijke doelen

–              sportclubs, verenigingen en vieringen
–              culturele en sociale activiteiten in het onderwijs
–              muziek en zang, aankoop muziekinstrumenten en kooruitvoeringen
–              boeken, stad en streekgerelateerd
–              culturele thema’s, kunstprojecten, restauraties en theatervoorstellingen