Privacyverklaring

Je leest op dit moment de Privacyverklaring van Stichting Wesselings van Breemen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de stichting verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Wesselings- van Breemen, neem dan gerust contact op.

Doel Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Stichting Wesselings- van Breemen. Hieronder worden deze doelen toegelicht:

Aanvragen en uitkeringen
Wanneer jij contact opneemt met Stichting Wesselings- van Breemen via de website, verzamelen wij alleen die gegevens die nodig zijn om een aanvraag te doen en/of een uitkering te ontvangen: naam, adres, functienaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, projectomschrijving en begrotingsgegevens.

Nieuwsbrief
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we jouw naam en mailadres. Meld je je hiervoor af, dan verwijderen wij deze gegevens van je.

Cookies of vergelijkbare technieken
Stichting Wesselings van Breemen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Wesselings van Breemen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Aanvragen
Wij bewaren deze gegevens op onze website tot en met de behandeling van de aanvraag, daarna worden ze van onze website verwijderd.

Subsidieverstrekking
De gegevens van partijen die subsidie ontvangen worden bewaard ten behoeve van van de jaarstukken. De jaarstukken zijn openbaar in het kader van de ANBI-status van Wesselings-van Breemen. De namen van de organisaties die een uitkering hebben ontvangen worden openbaar gemaakt op de website.

Nieuwsbrief
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we jouw naam en mailadres voor onbepaalde tijd. Meld je je hiervoor af, dan verwijderen wij deze gegevens van je.

Ontvangers

Scheer.me
De website, back-ups van de website en e-mail worden gehost bij Scheer.me. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting Wesselings- van Breemen op de servers van Scheer.me opgeslagen.

Mailchimp
Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Wesselings van Breemen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@swvb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Wesselings van Breemen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Wesselings van Breemen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Stichting Wesselings van Breemen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Wesselings van Breemen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.