Richtlijnen

Alle aanvragen worden beoordeeld door de Stichting Wesselings-van Breemen volgens onderstaande richtlijnen. Ook voor bijdragen uit het nieuw opgerichte Kloosterboerfonds. Meer lezen over dit fonds

Algemene richtlijnen voor het aanvragen en toekennen van bijdragen

Per 1 januari 2016

Doel
De stichting verleent volgens haar statuten financiële steun op cultureel en sociaal gebied.

Doelgroep
Rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, vennootschappen etc). Particulieren behoren niet tot de doelgroep.

Werkgebied
De gehele gemeente Deventer inclusief platteland/dorpen.

Motivatie
Aanvragers geven duidelijk aan waarom de gevraagde bijdrage naar hun oordeel een meerwaarde voor Deventer oplevert. Daarbij leggen zij een verbinding met de doelstellingen van de stichting.

Investeringen en eenmalige uitgaven (voor bijv. een bijzonder project of een jubileumviering) komen in aanmerking voor steun, niet de gewone exploitatie.

Prioritering

 • Het bestuur kent bij voorkeur bedragen toe die wezenlijk bijdragen aan het uitvoeren van de aanvraag. Kleine organisaties hebben de voorkeur boven grote. Dit kan betekenen dat zogenaamde druppels op de gloeiende plaat in hoge begrotingen, zonder daarbij duidelijk aangegeven doel, minder kans maken op een bijdrage. Kijk bij grotere projecten of een onderdeel daarvan in aanmerking zou kunnen komen,
 • De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten die binnen een jaar tot uitvoering komen. Het bestuur legt de nadruk op ondersteuning in de inhoudelijke sfeer. Slechts in tweede instantie draagt het bij aan technische faciliteiten of administratieve ondersteuning.
 • Hoogte bijdrage: door het beperkte budget en de grote hoeveelheid aanvragen varieert de uit te keren bijdrage tussen € 500 en € 1.500,-. Alleen bij hoge uitzondering dragen wij meer bij.

Uitsluitingen
Uitgesloten voor bijdragen zijn:

 • Uniforme kleding of muziekinstrumenten voor gezelschappen
 • Reis- en verblijfkosten
 • Kosten voor verbouwing, inrichting, apparatuur en andere kosten voor ‘hardware’.

Medische en maatschappelijke dienstverlening komen niet voor bijdragen in aanmerking. Instellingen die op die gebieden werkzaam zijn, kunnen wel een aanvraag indienen in de (culturele, sociale of medische) sfeer van de doelstelling van de stichting. De stichting is alleen behulpzaam als geen andere voor de hand liggende voorziening beschikbaar is.

Bereidheid tot introductie
Het bestuur wil graag weten met wie zij van doen heeft. Zij kan instellingen uitnodigen om zich voor te stellen.

Boeken
Niet-commerciële uitgaven van boeken op cultureel, sociaal en historisch gebied komen in aanmerking voor ondersteuning. Oplage en vormgeving zijn bij de beoordeling niet doorslaggevend. Voorwaarden:

 • Het boek voegt iets wezenlijks toe aan de kennis over Deventer
 • Het boek is wetenschappelijk verantwoord
 • Het boek is in goed toegankelijk Nederlands geschreven
 • Het boek is voorzien van een verantwoording
 • Een totale exploitatiebegroting en een definitief manuscript worden overlegd

Dit laatste wordt op verzoek van het bestuur beoordeeld door een terzake deskundig persoon. Dit advies weegt voor het bestuur zwaar bij het beoordelen van de aanvraag.

Termijnen
Aanvragers dienen hun verzoek voor een bijdrage uiterlijk vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 november in via het aanvraagformulier op deze website. Op de aanvraag is vermelding van de juiste naam, adres, e-mail en het IBAN-nummer verplicht. Zend tijdig in te laat ontvangen aanvragen worden niet behandeld.

De secretaris te allen tijde bereid per aanvraag aanvullende informatie te geven en vooroverleg te plegen. In geval van twijfel is dit vooroverleg aan te bevelen.

Bij ieder verzoek hoort een volledig ingevuld aanvraagformulier volgens de richtlijnen. Het formulier kan ook afzonderlijk digitaal of op papier bij het secretariaat van de stichting worden aangevraagd.

Begroting
Ieder verzoek bevat een sluitende begroting, inclusief dekkingsplan. Bij voorgenomen investeringen wordt een offerte van een leverancier toegevoegd. Bij de beoordeling daarvan let het bestuur in het bijzonder op het beschikbaar stellen van eigen bijdragen door de aanvrager.

Het bestuur heeft het recht inzage te vragen in afrekeningen en betalingsbewijzen of krijgt op een andere manier helder dat de toegekende bijdrage daadwerkelijk is besteed aan het beoogde doel.
In sommige gevallen heeft het bestuursbesluit tot het verlenen van een bijdrage het karakter van een garantiestelling, die pas na het inzending van een verantwoording tot een daadwerkelijke betaling leidt.

Het bestuur heeft het recht om verzoeken af te wijzen van rechtspersonen die al meerdere malen uitkeringen hebben ontvangen. Zij geeft hiermee ruimte aan anderen om een uitkering te ontvangen.

Beslissingen aanvragen
Het bestuur beslist alleen over de aanvragen die voldoen aan deze criteria. Er worden geen bijdragen verstrekt met terugwerkende kracht.

Berichtgeving
Verzoekers ontvangen op korte termijn bericht. Op de website staan de toekenningen, het bestuursbeleid is hiermee openbaar bekend. Het bestuur voert geen correspondentie over genomen beslissingen.

Uitkering
De toegekende bijdragen worden per bank overgemaakt vóór het eind van de betreffende maand, tenzij aan uitbetaling bijzondere eisen zijn gesteld.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2015. Zij gelden sinds 1 januari 2016.